„Иззида“ EООД

 

Декларация за политиката по качеството и околната среда,  

Дружество „ИЗЗИДА” ЕООД  е изградило и внедрило Интегрирана система за управление (ИСУ) по качеството и околната среда съгласно изискванията на ЕNISO 9001:2008 и  ЕNISO 14001:2004 като основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността и развитие на бизнеса. Настоящата политика е документирана, внедрена и се поддържа в съответствие с изискванията на стандарите.

За да бъдат постигнати стратегическите и конкретно измерими цели по качеството, ръководството на „ИЗЗИДА“ ЕООД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следните политики по качеството и околната среда:

 • Чрез поддържане на гъвкава и постоянно усъвършенстваща се Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на стандарт ENISO 9001:2008 и ЕNISO 14001:2004 да се стремим към постоянно подобряване на процесите и усъвършенстване на дейностите в нашата организация;
 • Успешно реализиране на проектите, договорите и поръчките на клиентите на „ИЗЗИДА“ ЕООД чрез стриктно спазване на изискванията и сроковете;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за ефикасно функциониране на интегрираната система за управление и за нейното постоянно подобряване;
 • Осигуряване необходимите ресурси за мотивацията и обучението на персонала и осигуряване на квалифициран персонал за всички работни места;
 • Усъвършенстване на взаимноизгодни отношения и сътрудничество с доставчици и клиенти;
 • Спазване на Българското законодателство, както и на международните стандарти, отнасящи се до извършваните от„ИЗЗИДА“ ЕООД дейности;
 • Постоянно подобряване на екологичното състояние чрез разработване и въвеждане на инвестиционни програми и внедряване на налични техники, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването;
 • Минимизиране на вредното въздействие върху околната среда, посредствомвнедряваненаекологичнипрактики;
 • Минимизиране на вредното въздействие върху околната среда, посредством внедряване на екологични практики;
 • Участие на целия ръководен състав при определяне насоките, целите и задачите на политиката по качеството и околната среда, както и ангажиране на целия персонал, използване на неговия потенциал за реализиране на тази политика;
 • Постигане съответствие с приложимите законови и други изисквания по отношение на  качеството и опазването на околната среда;
 • Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ по отношение на качеството и околна среда, чрез извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване на резултатността.
 • Осигуряване прилагането на регулативните и технологични изисквания;

         Ръководството е убедено, че колективът на „ИЗЗИДАЕООД  ясно съзнава ролята на Интегрираната система по качеството и опазване на околната среда, като фактор за развитието и просперитета на дружеството и е уверено, че всички работници и служители, съобразно своите възможности се включват активно в поддържането, усъвършенстването и ползотворното функциониране. Като управител на дружеството, ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в декларацията политика.

Управител: /П/

/Ирина Милкова/